Quranın Surələrinin Siyahısı

Sıra Ərəbcə adı Azərbaycanca adı Ayələrin sayı Nazilolma sırası Naziolma yeri
1 الفاتحة Fatihə surəsi (Kitabı açan surəsi) 7 5 Məkkə
2 البقرة Bəqərə surəsi (İnək surəsi) 286 87 Mədinə
3 آل عمران Ali-İmran surəsi (İmran ailəsi surəsi) 200 89 Mədinə
4 النساء Nisa surəsi (Qadınlar surəsi) 176 92 Mədinə
5 المائدة Maidə surəsi (Süfrə surəsi) 120 113 Mədinə
6 الأنعام Ənam surəsi (Davar surəsi) 165 55 Məkkə
7 الأعراف Əraf surəsi (Sədd surəsi) 206 39 Məkkə
8 الأنفال Ənfal surəsi (Qənimət surəsi) 75 88 Mədinə
9 التوبة Tövbə surəsi (Tövbə surəsi) 129 114 Mədinə
10 يونس Yunus surəsi (Yunus (ə) surəsi) 109 51 Məkkə
11 هود Hud surəsi 123 52 Məkkə
12 يوسف Yusif surəsi (Yusif (ə) surəsi) 111 53 Məkkə
13 الرعد Rəd surəsi (Göy gurultusu surəsi) 43 96 Mədinə
14 إبراهيم İbrahim surəsi (İbrahim (ə) surəsi) 52 72 Məkkə
15 الحجر Hicr surəsi (Daşlı sahə surəsi) 99 54 Məkkə
16 النحل Nəhl surəsi (Bal arısı surəsi) 128 70 Məkkə
17 الإسراء İsra surəsi (gecə vaxtı seyr) və ya Bəni-İsrail (İsrail oğulları surəsi) 111 50 Məkkə
18 الکهف Kəhf surəsi (Mağara surəsi) 110 69 Məkkə
19 مريم Məryəm surəsi (Məryəm (ə) surəsi) 98 44 Məkkə
20 طه Taha surəsi (Taha surəsi) 135 45 Məkkə
21 الأنبیاء Ənbiya surəsi (Peyğəmbərlər surəsi) 112 73 Məkkə
22 الحج Həcc surəsi (Həcc surəsi) 78 104 Mədinə
23 المؤمنون Muminun surəsi (Möminlər surəsi) 118 74 Məkkə
24 النور Nur surəsi (Nur surəsi) 64 103 Mədinə
25 الفرقان Furqan surəsi (Fəqləndirmə surəsi) 77 42 Məkkə
26 الشعراء Şuəra surəsi (Şairlər surəsi) 227 47 Məkkə
27 النمل Nəml surəsi (Qarışqalar surəsi) 93 48 Məkkə
28 القصص Qəsəs surəsi (Hekayət surəsi) 88 49 Məkkə
29 العنکبوت Ənkəbut surəsi (Hörümçək surəsi) 69 85 Məkkə
30 الروم Rum surəsi (Rumlular surəsi) 60 84 Məkkə
31 لقمان Loğman surəsi (Loğman (ə) surəsi) 34 57 Məkkə
32 السجدة Səcdə surəsi (Səcdə surəsi) 30 75 Məkkə
33 الأحزاب Əhzab surəsi (Dəstələr) 73 90 Mədinə
34 سبأ Səba surəsi (Səba surəsi) 54 58 Məkkə
35 فاطر Fatir surəsi (Yaradan surəsi) 45 43 Məkkə
36 يس Yasin surəsi (Yasin surəsi) 83 41 Məkkə
37 الصافات Saffat surəsi (Səf-Səf duranlar surəsi) 182 56 Məkkə
38 ص Sad surəsi (Sad surəsi) 88 38 Məkkə
39 الزمر Zumər surəsi (Zümrələr surəsi) 75 59 Məkkə
40 غافر Ğafir surəsi (Mömin surəsi) 85 60 Məkkə
41 فصلت Fussilət surəsi (Müfəssəl izah edilmiş surəsi) 54 61 Məkkə
42 الشوری Şura surəsi (Şura surəsi) 53 62 Məkkə
43 الزخرف Zuxruf surəsi (Qızıl bəzəklər surəsi) 89 63 Məkkə
44 الدخان Duxan surəsi (Duman surəsi) 59 64 Məkkə
45 الجاثية Casiyə surəsi (Diz çökmüş camaat surəsi) 37 65 Məkkə
46 الأحقاف Əhqaf surəsi (Qumsal təpələr surəsi) 35 66 Məkkə
47 محمد Muhəmməd surəsi (Məhəmməd (s) surəsi) 38 95 Mədinə
48 الفتح Fəth surəsi (Fəth surəsi) 29 112 Mədinə
49 الحجرات Hucurat surəsi (Otaqlar surəsi) 18 107 Mədinə
50 ق Qaf surəsi (Qaf surəsi) 45 34 Məkkə
51 الذاريات Zariyat surəsi (Sovurub dağıdan küləklər surəsi) 60 67 Məkkə
52 الطور Tur surəsi (Dağ surəsi) 49 76 Məkkə
53 النجم Nəcm surəsi (Ulduz surəsi) 62 23 Məkkə
54 القمر Qəmər surəsi (Ay surəsi) 55 37 Məkkə
55 الرحمن Rəhman surəsi (Rəhmli olan Allah surəsi) 78 97 Mədinə
56 الواقعة Vaqiə surəsi (Vaqiə surəsi) 96 46 Məkkə
57 الحديد Hədid surəsi (Dəmir surəsi) 29 94 Mədinə
58 المجادلة Mucadələ surəsi (Mücadilə surəsi) 22 106 Mədinə
59 الحشر Həşr surəsi (Toplanma surəsi) 24 101 Mədinə
60 الممتحنة Mumtəhinə surəsi (İmtahana çəkilən qadın surəsi) 13 91 Mədinə
61 الصف Səff surəsi (Səf surəsi) 14 111 Mədinə
62 الجمعة Cumuə surəsi (Cümə surəsi) 11 109 Mədinə
63 المنافقون Munafiqun surəsi (Münafiqlər surəsi) 11 105 Mədinə
64 التغابن Təğabun surəsi (Qarşılıqlı aldanma surəsi) 18 110 Mədinə
65 الطلاق Təlaq surəsi (Boşanma surəsi) 12 99 Mədinə
66 التحريم Təhrim surəsi (Qadağan surəsi) 12 108 Mədinə
67 الملک Mülk surəsi (Mülk surəsi) 30 77 Məkkə
68 القلم Nun və ya əl-Qələm surəsi (Qələm surəsi) 52 2 Məkkə
69 الحاقة Haqqə surəsi (Haqq olan qiyamət surəsi) 52 78 Məkkə
70 المعارج Məaric surəsi (Dərəcələr, yaxud Pillələr surəsi) 44 79 Məkkə
71 نوح Nuh surəsi (Nuh əleyhissəlam surəsi) 28 71 Məkkə
72 الجن Cinn surəsi (Cinlər surəsi) 28 40 Məkkə
73 المزمل Muzzəmmil surəsi (Örtünüb bürünən surəsi) 20 3 Məkkə
74 المدثر Muddəssir surəsi (Bürünüb sarınan surəsi) 56 4 Məkkə
75 القيامة Qiyamə surəsi (Qiyamət surəsi) 40 31 Məkkə
76 الإنسان İnsan surəsi (İnsan) və ya əd-Dəhr (Dövr surəsi) 31 98 Mədinə
77 المرسلات Mursəlat surəsi (Bir-birinin ardınca göndərilənlər surəsi) 50 33 Məkkə
78 النبأ Nəbə surəsi (Böyük xəbər surəsi) 40 80 Məkkə
79 النازعات Naziat surəsi (Can alanlar surəsi) 46 81 Məkkə
80 عبس Əbəs surəsi (Qaşqabağını tökdü surəsi) 42 24 Məkkə
81 التکوير Təkvir surəsi (Sarınma surəsi) 29 7 Məkkə
82 الإنفطار İnfitar surəsi (Parçalanma surəsi) 19 82 Məkkə
83 المطففين Mutəffifin surəsi (Çəkidə və ölçüdə aldadanlar surəsi) 36 86 Məkkə
84 الإنشقاق İnşiqaq surəsi (Yarılma surəsi) 25 83 Məkkə
85 البروج Buruc surəsi (Bürclər surəsi) 22 27 Məkkə
86 الطارق Tariq surəsi (Gecə gələn surəsi) 17 36 Məkkə
87 الأعلی Əla surəsi (Ən uca surəsi) 19 8 Məkkə
88 الغاشية Ğaşiyə surəsi (Bürünən surəsi) 26 68 Məkkə
89 الفجر Fəcr surəsi (Dan yeri surəsi) 30 10 Məkkə
90 البلد Bələd surəsi (Şəhər surəsi) 20 35 Məkkə
91 الشمس Şəms surəsi (Günəş surəsi) 15 26 Məkkə
92 الليل Leyl surəsi (Gecə surəsi) 21 9 Məkkə
93 الضحی Zuha surəsi (Səhər və ya səhər işığı surəsi) 11 11 Məkkə
94 الشرح İnşirah surəsi (Açılma və ya Genişlənmə surəsi) 8 12 Məkkə
95 التين Tin surəsi (Əncir surəsi) 8 28 Məkkə
96 العلق Ələq surəsi (Laxtalanmış qan surəsi) 19 1 Məkkə
97 القدر Qədr surəsi (Qədr gecəsi surəsi) 5 25 Məkkə
98 البينة Bəyyinə surəsi (Açıq-aydın dəlil surəsi) 8 100 Mədinə
99 الزلزال Zilzal surəsi (Zəlzələ surəsi) 8 93 Mədinə
100 العاديات Adiyat surəsi (Qaçan atlar surəsi) 11 14 Məkkə
101 القارعة Qariə surəsi (Ürəkləri dəhşətə salan qiyamət surəsi) 11 30 Məkkə
102 التکاثر Təkasur surəsi (Çoxluqla öyünmə surəsi) 8 16 Məkkə
103 العصر Əsr surəsi (Axşam çağı surəsi) 3 13 Məkkə
104 الهمزة Huməzə surəsi (Qeybətçi surəsi) 9 32 Məkkə
105 الفيل Fil surəsi (Fil surəsi) 5 19 Məkkə
106 قريش Qureyş surəsi (Qüreyş)surəsi 4 29 Məkkə
107 الماعون Maun surəsi (Zəkat surəsi) 7 17 Məkkə
108 الکوثر Kəvsər surəsi (Kövsər surəsi) 3 15 Məkkə
109 الکافرون Kafirun surəsi (Kafirlər surəsi) 6 18 Məkkə
110 النصر Nəsr surəsi (Kömək surəsi) 3 102 Mədinə
111 المسد Əbu Ləhəb surəsi (Alov atası surəsi) 5 6 Məkkə
112 الإخلاص İxlas surəsi (Yalnız Allaha məxsus olan sifətlər surəsi) 4 22 Məkkə
113 الفلق Fələq surəsi (Sübh surəsi) 5 20 Məkkə
114 الناس Nas surəsi (İnsanlar surəsi) 6 21 Məkkə

Saytın materiallarından istifadə edərkən halallıq üçün istinad vacibdir! Əks halda halallıq verilmir!

4 Şərh

Şərh əlavə et

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: