Ümmü Davud duası

Oxunuşu (Transkripsiya)

Sədaqallahul-əzimul ləzi la ilahə illa huvəl həyyul qəyyum. Dul cəlalil vəl ikram. Ərrəhmanir-rəhim. Əl həliumul kərim əlləzinə yusə kəmisli şəyu və huvəl səmiul əlim. Əl bəsirul xəbir. Şəhid Allahu ənnəhu la ilahə illa huvə və məlaikətu və ulul əlm. Qaiməl-bilqəyst la ilahə illa huvəl əzizul həkim. Və bəllət rusuluhu vəl ikiram və ənə əla zəlikə minəlş-şahidin. Allahummə ləkəl həmdu və ləkə məcd və ləkə izzu və ləkə quhur və ləkə quhru və ləkə nəmət və ləzə əzəmətu və ləkə rəhmət və ləkə məhəbətu və ləkə sultanu və ləkə bəhau və ləkə imtina və ləkə təsbihu və ləkə təvdis və ləkə təhlilu və ləkə təkbiru və ləkə mayura və ləkə ma la yura. Və ləkə ma qəvqə samavati ula və ləkə ma təhtəttəra və ləkə arazun suqa və ləkə axirətu vəl-uvla. Və ləkə ma tərzabihi minəls-səna vəl həmd vəl şükri vəlnnama. Allahummə səlli əla Cəbrəilikə əminikə əla və hikə vəl qəviy əla əmrikə vəl mutahi fi səmavatikə və məhəlli karamtikə əl mutahəlmini li kilimatikə ən-nasiri ən biyaki əl mudəmmiri biyadaik. Allahummə səlli əla Mikailə məliki rəhmətik vəl məhuluqi lirəvətikə vəl mustənfiri muini əhli faətə. Allahummə səlli əla İsrəfilə hamili ərşik. Və sahibi surri əl muntəziri la əmrikəl əl vəcil muşfiqi min xifitik. Allahummə səlli əla həmələtil ərşil tahirin və ələl səqəratil kiramil bərərəhilz. Əzəyyidin və əla məlaikətikə ikramil katibin və əla məlaikitil cinan və xəzənətin-niyran və mələkil məvti vəl əhvan ya zəlcəlali vəl ikrami. Allahummə səlli əla əbina ədəma bədihi fitrətikə əlləəzik kərəmtəhu bisucudi məlaikətikə və əbəctəhu cənntəkə. Allahummə səlli əla ummina həvva əl mutəhərrəti minəl rəcsi əl musaqati minəlddəsi al muvzələti minəl isni əl mutərədədəti bəynə məhllil qudus. Allahummə səlli əla habilə və şiysə və İdrisə və Nuhin və Hudin və Salihin və İbrahimə və İsmailə və İshaqə və Yəqubə və Yusufə və lasbati və utin və Şuəybin və Əyyubə və Musə və Harunə və Yuşaə və mişa vəl xizr və bilqerneyn və Yunusə və İlyasə vəl yəsəhə və kifuli və təlutə və davudə və Suləymanə və Zəkəriya vəşəhya və Yəhya və turəxə və məttə və irmiya və həymiqə və danialə və urrəyrin və həys və səmunə və cərciysə vəl həvariyənnə vəl ətbahi və xalidin və hənzələtə və uqmanə. Allahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd və ərhəm Muhəmmədən və əla Muhəmmədin və barik əla Muhəmmədin və ali Muhəmmədin kəma səlləytə və rəhimtə və birəktə əla ibrəhimə və li ibrəhimə innəkə həmid məcid. Allahummə səlli əla əluvsiya vəlssuəda vəlşşuhada və əimmətil huda. Allahummə səlli əla aləbdəali əlavtadi vəlssuyyəhi vəlubbədi vəl muhlisinnə vəlzzuhadi və əhlil ciddi vələctihadi vəxsus Muhəmmədən və əhlə betihi biəfzəli salavatikə və əczəli kəramatikə və bəlləğ ruhəhu və cəsədəhu minnə təhiyyətə və sələma və zidhu fəzlən və şərəfa və kərəma hətta tubəlləxəhu əhla dərəcti əhlil şərəfi minəln-nəbiyyinə vəl mursəlin vəl əzabil muqərrəbin. Allahummə səlli əla min səmməytu və min ləm usəmmə min mələtikətikə və ənbiyatikə və rusulikə və əhli taətikə və əvsil səlavati iləyhim və iləyh ərvahihim vəcahum in huni fikə və əhvani əla duatikə. Allahummə inni əstəşfiu bikə iləykə və bikərəmikə ilə kərəmikə və bi cudikə ila cudik və birəhmətikə ilə rəhmətikə və bi əhli taətikə və iləyk. Və əsəlukə Əllahummə bikulli massələkə və bi əhədu minhum min məsalətin şərifətin xəyri mərcudə və bima dəhəvkə bihi min dəhvətin mucbətin xəyri muxtəbəti. ya Əllahu ya Rəhmanu ya Rəhimu ya halimu ya Kərimu ya Əzimu ya Cəlilu ya munilu ya Cəmilu ya Kəfilu ya Vəkilu ya Muqilu ya Muciru ya Xəbiru ya Muniru ya Mubiru ya Məniu ya Mudilu ya Muhilu ya Kəbiru ya Qədiru ya Bəsiru ya Şəkuru ya Bər ya Tuhra ya Tahir ya Qahiru ya Zahiru ya Batini ya Satiru ya Muhitu ya Muttədiru ya Həfizu ya Mutəcəbbaru ya Qəribu ya Vədudu ya Həmidu ya Məcidu ya Mubdiu ya Muidu ya Şəhidu ya Muhsiu ya Mucmilu ya Muimu ya Mufzilu ya Qabizu ya Basitu ya Hadi ya Mursilu ya Murşidu ya Musəddədu ya Muti ya Maniu ya Dafiu ya Rəfiu ya Baqi ya Vaqi ya Xəllaqu ya Vəhhabu ya Təvvabu ya Fəttahu ya Nəffahu ya Murtəhu ya mən biyədihi kullu miftahin ya Nəffahu ya Rəufu ya Ətufu ya Kafi ya Şafi ya Mukafi ya Vəfiyyu ya Muhəyminu ya Əzizu ya Cəbbəru ya Mutəkəbbəru ya Səlamu ya Muvminu ya Əhədu ya Səmədu ya Nuru ya Mudəbbəru ya Fərdu ya Vitru ya Quddusu ya Nasiru ya Muvnisu ya Bahisu ya Varisu ya Əlimu ya Həkimu ya Badi ya Mutəali ya Musəvvəru ya Mussəlləmu ya Mutəhəccəmu ya Qaimu ya Daimu ya Əlimu ya Həkimu ya Cəvadu ya Bariu ya Faru ya Musəvvəru ya Əllu ya Fasilu ya Dəyyan ya Hənnanu ya Mənnanu ya Səmiu ya Bədidu ya Xəfiru ya Muinu ya Naşiru ya Ğəfiru ya Qədimu ya Musəhhəlu ya Muyəssəru ya Muitu ya Muhyi ya Nafihu ya Rəziqu ya Muqtədiru ya Musəbbəbu ya Muisu ya Muni ya Mufni ya Xəliqu ya Raşidu ya Vahidu ya Haziru ya Cabiru ya Hafizu ya Şədidu ya Xiyasu ya Ənidu ya Qabizu ya mən əla fəstəəla fəkan bil mənzəri la əhdaa ya mən qrubə fədəna və bəudə fənanə və əliməlssərrə və əxfa ya mən iləhilt-tədbiru və ləhul məqadiru və ya mən əsiru ələyhi səhlu yəsiru ya mən huvə əla ma yəşau qədirun ya mursilə birrayahi ya faliqə əlisbahi ya bahis la ərvahi ya zəlcudi vəlssamahi ya rəddəməqəd fatə ya naşirə əl əmvati ya camihəlş-şatati ya raziqə mən yəşau bihri hisabin və ya failə ma yəşau kəyfə yəşau və yazal cəlali val ikrami ya həyyu ya qayyumu ya həyya hin la həyyə ya muhyil-məvt la ya həyyə la ilahə illa əntə bədiuls-səmavati vəl ərz. ya iləhi vəssəyidi səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmmədin və ərhəm Muhəmmədən və ali Muhəmmədin və barik və ali Muhəmmədin və əla Muhəmmədin kəma səlləytə və barəktə və rəhimtə əla İbrəhimə və ali İbrəhim ənnəkə Həmidun Mucidun və ərhəm dullə və faqəti və fəmri və ənimradi və vəhdəti və huzuhi bəynə yədəykə və əhtimadi ələykə və təzərunhi iləykə ədukə duhaəl-xazihild-dəlilil-əl xaşihil-xaşihil-xanifil əl muşfiqi əl-basiil-əl-məhnil-həqiril-əl-canəhil-muqiril-əl-asizil-mustəciril-əl- muqirrə bizənbihil-əl mustəxfiri minhu əl mustəqini lirəbbəhi dua ən əsəməthu siqtuhu və rəfzəthu əhibbətuhu və əzumət fəciətuhu dua həriqin həzinin zəifin məhinin basiin mustəkinin bikə mustəcirin. Allahummə və əsəlukə bismikə maliku və ənnəkə ma yəsəau min əmrin yəkunu və ənnəkə əla ma təşau qədiru. Və əsəlukə bihurməti hazalş-şəhril-hərəmi vəl bəytil-hərəmi və bələfil-hərəmi vəl-rukni vəl məqami vəl-məşairil-izami və bihəqqə nəbiyyəkə Muhəmmədin ələyhi və alis-səlamu. ya mən vəhəbə la Adəmə şiysən vəl İbrəhimə İsmailə və İshaqə və ya mən Yusufə əla Yəqubə və ya mən kəşəfə bədəlbbəlizurrə Əyyubə ya rəddə musə əla umməti və zaidəl-xizri fi ilmihi və ya mən vəhəbə li Davudə Suləyman və li Zəkəriyya ya Yəhya və li Məryəmə İsa ya hafizə binti Şuəybin və ya kafilə və lədi ummu musa. Əsəlukə ənnə tusəlləya əla muhəmmədin və ali muhəmmədin və ənnət xəfirəli dunubi kulləha və tucirəni min və əzabikə və tucibə li rizvanəkə və əmanəkə və ihsanəkə və xufranəkə və cinanəkə. və əsəlukə ənnət qullə hənnə kullə hələqətin bəni və bəynə mən yuvzini vətqəshə li kullə babin və tuləyyən li kullə səbin və tusəhhələ li kullə əsirin və tuhrisə ənnə kullə natiqin bişərən vətkuftə ənnə kullə baxin və təkbitə ənnə kullə əduvvə li və hasidin və təmnəhə minnə kullə zalimin və təkfitən kullə ətiqin yahulu bəyni və bəynə hacati və yuhavilu ən yuqərrəqə bəni taətikə və yubbətəni ən ibadətikə ya mən əlcəməl-cinnəl musmərrədin və qəhərə utatalş-şəyatin və ədəllə riqabəl-mutcəbbərin və rəddə kəydəl-mutsəllətin ənil-mustəzəfin.əsəlukə biqudrətikə əla ma təşau vəthilikə lima təşau kəyfə təşau ənnət-xələqza hacati fima taşau. tuməscid əla ərz vəhqurxd-xəsdəyk vəcdəhis əntəsəh əyna umur və qul. Allahummə ləkə səcədtu və bikə əməntu farhəmzullə və faqati və əctihadi vətzərruhi və məskənəti və fəmri ələykə ya Rəbb

Sonra səcdəyə gedib, üzünü torpağa qoyub de:

اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ فَارْحَمْ ذُلِّي وَ فَاقَتِي وَ اجْتِهَادِي وَ تَضَرُّعِي وَ مَسْكَنَتِي وَ فَقْرِي إِلَيْكَ يَا رَبِّ

Əllahummə ləkə səcədtu və bikə amənt, fərhəm zulli və faqəti vəctihadi, və təzərrui və məskənəti və fəqri iləykə ya rəbbi.


Duanın səsli versiyası


Ərəbcə

” صَدَقَ الله العَظِيمُ الَّذِي لا إِلهَ إِلاّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ ذُو الجَلالِ وَالاِكْرامِ الرَّحْمنُِ الرَّحِيمُ الحَلِيمُ الكَرِيمُ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيٌْ وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ البَصِيرُ الخَبِيرُ، شَهِدَ الله أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ وَالمَلائِكَةُ وَأُولُو العِلْمِ قائِما بِالقِسْطِ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ وَبَلَّغَتْ رُسَلُهُ الكِرامُ وَأَنا عَلى ذلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اللّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ وَلَكَ المَجْدُ وَلَكَ العِزُّ وَلَكَ الفَخْرُ وَلَكَ القَهْرُ وَلَكَ النِّعْمَةُ وَلَكَ العَظَمَةُ وَلَكَ الرَّحْمَةُ وَلَكَ المَهابَةُ وَلَكَ السُّلْطانُ وَلَكَ البَهاءُ وَلَكَ الاِمْتِنانُ وَلَكَ التَّسْبِيحُ وَلَكَ التَّقْدِيسُ وَلَكَ التَّهْلِيلُ وَلَكَ التَّكْبِيرُ وَلَكَ مايُرى وَلَكَ مالايُرى وَلَكَ مافَوْقَ السَّماواتِ العُلى وَلَكَ ماتَحْتَ الثَّرى وَلَكَ الأَرْضُونَ السُّفْلى وَلَكَ الآخرةُ وَالأوّلى وَلَكَ ماتَرْضى بِهِ مِنَ الثَّناءِ وَالحَمْدِ وَالشُّكْرِ وَالنَّعْماءِ اللّهُمَّ صَلِّ عَلى جَبْرَئِيلَ أَمِينِكَ عَلى وَحْيِكَ وَالقَوِيِّ عَلى أَمْرِكَ وَالمُطاعِ فِي سَماواتِكَ وَمَحالِّ كَراماتِكَ المُتَحَمِّلِ لِكَلِماتِكَ النَّاصِرِ لاَنْبِيائِكَ المُدَمِّرِ لاَعْدائِكَ، اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مِيكائِيل مَلَكِ رَحْمَتِكَ وَالمَخْلُوقِ لِرَأْفَتِكَ وَالمُسْتَغْفِرِ المُعِينِ لاَهْلِ طاعَتِكَ، اللّهُمَّ صَلِّ عَلى إِسْرافِيلَ حامِلِ عَرْشِكَ وَصاحِبِ الصُّورِ المُنْتَظِرِ لاَمْرِكَ الوَجِلِ المُشْفِقِ مِنْ خِيْفِتكَ، اللّهُمَّ صَلِّ عَلى حَمَلَةِ العَرْشِ الطَّاهِرينَ وَعَلى السَّفَرَةِ الكِرامِ البَرَرَهِ الطَّيِّبِينَ وَعَلى مَلائِكَتِكَ الكِرامِ الكاتِبِينَ وَعَلى مَلائِكَةِ الجِنانِ وَخَزَنَةِ النِّيْرانِ وَمَلَكِ المَوْتِ وَالاَعْوانِ ياذَا الجَلالِ وَالاِكْرامِ، اللّهُمَّ صَلِّ عَلى أَبِينا آدَمَ بَدِيعِ فِطْرَتِكَ الَّذِي كَرَّمْتَهُ بِسُجُودِ مَلائِكَتِكَ وَأَبَحْتَهُ جَنَّتَكَ، اللّهُمَّ صَلِّ عَلى اُمِّنا حَوَّاءَ المُطَهَّرَةِ مِنَ الرِّجْسِ المُصَفَّاةِ مِنَ الدَّنَسِ المُفَضَّلَةِ مِنَ الاِنْسِ المُتَرَدِّدَةِ بَيْنَ مَحالِّ القُدْسِ، اللّهُمَّ صَلِّ عَلى هابِيلَ وَشِيثَ وَإِدْرِيسَ وَنُوحٍ وَهُودٍ وَصالِحٍ وَإِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَيُوسُفَ وَالاَسْباطِ وَلُوطٍ وَشُعَيْبٍ وَأَيُّوبَ وَمُوسى وَهارُونَ وَيُوشَعَ وَمِيشا وَالخِضْرِ وَذِي القَرْنَيْنِ وَيُونُسَ وَإِلْياسَ وَاليَسَعَ وَذِي الكِفْلِ وَطَالُوتَ وَداودَ وَسُلَيْمانَ وَزَكَريَّا وَشَعْيا وَيَحْيى وَتُورَخَ وَمَتّى وَإِرْمِيا وَحَيْقُوقَ وَدانيالَ وَعُزَيْرٍ وَعَيسى وَشَمْعُونَ وَجِرْجِيسَ وَالحَوارِيِّينَ وَالاَتْباعِ وَخالِدٍ وَحَنْظَلَةَ وَلُقْمانَ، اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ وَبارِكْ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَما صَلَّيْتَ وَرَحِمْتَ وَبارَكْتَ عَلى إِبْراهِيمَ وَآلِ إِبْراهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللّهُمَّ صَلِّ عَلى الأَوْصِياء وَالسُّعَداءِ وَالشُّهداء وَأَئِمَّةِ الهُدى، اللّهُمَّ صَلِّ عَلى‌الاَبْدالِ وَالاَوْتادِ وَالسُّيّاحِ وَالعُبّادِ وَالمُخْلِصِينَ وَالزُّهّادِ وَأَهْلِ الجِدِّ وَالاجْتِهادِ، وَاخْصُصْ مُحَمَّداً وَأَهْلَ بَيْتِهِ بِأَفْضَلِ صَلَواتِكَ وَأَجْزَلِ كَراماتِكَ وَبَلِّغْ رُوحَهُ وَجَسَدَهُ مِنِّي تَحِيَّةً وَسَلاما وَزِدْهُ فَضْلاً وَشَرَفا وَكَرَما حَتّى تُبَلِّغَهُ أَعْلى دَرَجاتِ أَهْلِ الشَّرَفِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالمُرْسَلِينَ وَالاَفاضِلِ المُقَرَّبِينَ، اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مَنْ سَمَّيْتُ وَمَنْ لَمْ اُسَمِّ مِنْ مَلائِكَتِكَ وَأَنْبِيائِكَ ورُسُلِكَ وَأَهْلِ طاعَتِكَ وَأَوْصِلْ صَلَواتِي إِلَيْهِمْ وَإِلى أَرْواحِهِمْ وَاجْعَلْهُمْ إِخْوانِي فِيكَ وَأَعْوانِي عَلى دُعائِكَ، اللّهُمَّ إِنِّي أَسْتَشْفِعُ بِكَ إِلَيْكَ وَبِكَرَمِكَ إِلى كَرَمِكَ وَبِجُودِكَ إِلى جُودِكَ وَبِرَحْمَتِكَ إِلى رَحْمَتِكَ وَبِأَهْلِ طاعَتِكَ إِلَيْكَ، وَأَسْأَلُكَ اللّهُمَّ بِكُلِّ ماسَأَلَكَ بِهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ مَسْأَلَةٍ شَرِيفَةٍ غَيْرِ مَرْدُودَةٍ وَبِما دَعَوْكَ بِهِ مِنْ دَعْوةٍ مُجابَةٍ غَيْرِ مُخَيَّبَةٍ ؛ ياالله يارَحْمنُ يارَحِيمُ ياحَلِيمُ ياكَرِيمُ ياعَظِيمُ ياجَلِيلُ يامُنِيلُ ياجَمِيلُ ياكَفِيلُ ياوَكِيلُ يامُقِيلُ يامُجِيرُ ياخَبِيرُ يامُنِيرُ يامُبِيرُ يامَنِيعُ يامُدِيلُ يامُحِيلُ ياكَبِيرُ ياقَدِيرُ يابَصِيرُ ياشَكُورُ يابَرُّ ياطُهْرُ ياطاهِرُ ياقاهِرُ ياظاهِرُ ياباطِنُ ياساتِرُ يامُحيطُ يامُقْتَدِرُ ياحَفِيظُ يامُتَجَبِّرُ ياقَرِيبُ ياوَدُودُ ياحَمِيدُ يامَجِيدُ يامُبْدِيُ يامُعِيدُ ياشَهِيدُ يامُحْسِنُ يامُجْمِلُ يامُنْعِمُ يامُفْضِلُ ياقابِضُ ياباسِطُ ياهادِي يامُرْسِلُ يامُرْشِدُ يامُسَدِّدُ يامُعْطِي يامانِعُ يادافِعُ يارافِعُ ياباقِي ياواقِي ياخَلا قُ ياوَهَّابُ ياتَوَّابُ يافَتَّاحُ يانَفَّاحُ يامُرْتاحُ يامَنْ بِيَدِهِ كُلُّ مِفْتاحٍ يانَفَّاعُ يارَؤُفُ ياعَطُوفُ ياكافِي ياشافِي يامُعافِي يامُكافِي ياوَفِيُّ يامُهَيْمِنُ ياعَزِيزُ ياجَبَّارُ يامُتَكَبِّرُ ياسَلامُ يامُؤْمِنُ ياأَحَدُ ياصَمَدُ يانُورُ يامُدَبِّرُ يافَرْدُ ياوِتْرُ ياقُدُّوسُ ياناصِرُ يامُؤْنِسُ ياباعِثُ ياوارِثُ ياعالِمُ ياحاكِمُ يابادِي يامُتَعالِى يامُصَوِّرُ يامُسّلِّمُ يامُتَحَجِّبُ ياقائِمُ يادائِمُ ياعَلِيمُ ياحَكِيمُ ياجَوادُ يابارِيُ ياسارُّ ياعَدْلُ يافاصِلُ يادَيَّانُ ياحَنَّاُن يامَنَّانُ ياسَمِيعُ يابَدِيعُ ياخَفِيرُ يامُعِينُ ياناشِرُ ياغافِرُ ياقَدِيمُ يامُسَهِّلُ يامُيَسِّرُ يامُمِيتُ يا مُحْيِي يا نافِعُ يارازِقُ يامُقْتَدِرُ يامُسَبِّبُ يامُغِيثُ يامُغْنِي يامُقْنِي ياخالِقُ ياراصِدُ ياواحِدُ ياحاضِرُ ياجابِرُ ياحافِظُ ياشَديدُ ياغِياثُ ياعائِدُ ياقابِضُ، يامَنْ عَلا فَاسْتَعْلى فَكانَ بِالمَنْظَرِ الاَعْلى يامَنْ قَرُبَ فَدَنا وَبَعُدَ فَنائَى وَعَلِمَ السِّرَّ وَأَخْفى يامَنْ إِلَيْهِ التَّدْبِيرُ وَلَهُ المَقادِيرُ وَيامَنْ العَسِيرُ عَلَيْهِ سَهْلٌ يَسِيرٌ يامَنْ هُوَ عَلى ما يَشاءُ قَدِيرٌ يامُرْسِلَ الرِّياحِ يافالِقَ الاِصْباحِ ياباعِثَ الأَرْواحِ ياذا الجُودِ وَالسَّماحِ يارادَّ ماقَدْ فاتَ ياناشِرَ الاَمْواتِ ياجامِعَ الشَّتاتِ يارَازِقَ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ وَيافاعِلَ مايَشاءُ كَيْفَ يَشاءُ وَياذا الجَلالِ وَالاِكْرامِ ياحَيُّ ياقَيُّومُ ياحَيَّا حِينَ لاحَيَّ يامُحْيِيَ المَوْتَى ياحَيُّ لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ بَدِيعُ السَّماواتِ وَالاَرْضِ. ياإِلهِي وَسيِّدِي صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ وَبارِكْ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَما صَلَّيْتَ وَبارَكْتَ وَرَحِمْتَ عَلى إِبْراهِيمَ وَآلِ إِبْراهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارْحَمْ ذُلِّي وَفاقَتِي وَفَقْرِي وَانِفْرادِي وَوَحْدَتِي وَخُضُوعِي بَيْنَ يَدَيْكَ وَاعْتِمادِي عَلَيْكَ وَتَضَرُّعِي. إِلَيْكَ أَدْعُوكَ دُعاءَ الخاضِعِ الذَّلِيلِ الخاشِعِ الخائِفِ المُشْفِقِ البائِسِ المَهينِ الحَقِيرِ الجائِعِ الفَقِيرِ العائِذِ المُسْتَجِيرِ المُقِرِّ بِذَنْبِهِ المُسْتَغْفِرِ مِنْهُ المُسْتَكِينِ لِرَبِّهِ دُعاءَ مَنْ أَسْلَمَتْهُ ثِقَتُهُ وَرَفَضَتْهُ أَحِبَّتُهُ وَعظُمَتْ فَجِيعَتُهُ، دُعاءَ حَرِقٍ حَزِينٍ ضَعِيفٍ مَهِينٍ بائِسٍ مَسْكِينٍ بِكَ مُسْتَجِيرٍ، اللّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ بأَنَّكَ مَلِيكٌ وأَنَّكَ ماتَشاءُ مِنْ أَمْرٍ يَكُونُ وَأَنَّكَ عَلى ما تَشاءُ قَدِيرٌ، وَأَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ هذا الشَّهْرِ الحَرامِ والبَيْتِ الحَرامِ وَالبَلَدِ الحَرامِ وَالرُّكْنِ وَالمَقامِ وَالمَشاعِرِ العِظامِ وَبِحَقِّ نِبِيِّكَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَآلِهِ السَّلامُ، يامَنْ وَهَبَ لادَمَ شِيثاً وَلاِبْراهِيمَ إِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيامَنْ رَدَّ يُوسُفَ عَلى يَعْقُوبَ وَيامَنْ كَشَفَ بَعْدَ البَّلاءِ ضُرَّ أَيُّوبَ يارادَّ مُوسى عَلى اُمِّهِ وَزائِدَ الخِضْرِ فِي عِلْمِهِ وَيامَنْ وَهَبَ لِداوُدَ سُلَيْمانَ وَلِزَكَرِيَّا يَحْيى وَلِمَرْيَمَ عِيسى ياحافِظَ بِنْتِ شُعَيْبٍ وَياكافِلَ وَلَدِ اُمِّ مُوسى؛ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي كُلَّها وَتُجِيرَنِي مِنْ عَذابِكَ وَتُوجِبَ لِي رِضْوانَكَ وَأَمانَكَ وَإِحْسانَكَ وَغُفْرانَكَ وَجِنانَكَ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَفُكَّ عَنِّي كُلَّ حَلَقَةٍ بَيْنِي وَبَيْنَ مَنْ يُؤْذِينِي وَتَفْتَحَ لِي كُلَّ بابٍ وَتُلَيِّنَ لِي كُلَّ صَعْبٍ وَتُسَهِّلَ لِي كُلَّ عَسِيرٍ وَتُخْرِسَ عَنِّي كُلَّ ناطِقٍ بِشَرٍّ وَتَكُفَّ عَنِّي كُلَّ باغٍ وَتَكْبِتَ عَنِّي كُلَّ عَدُوٍّ لِي وَحاسِدٍ وَتَمْنَعَ مِنِّي كُلَّ ظالِمٍ وَتَكْفِيَني كُلَّ عائِقٍ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ حاجَتِي وَيُحاوِلُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ طاعَتِكَ وَيُثَبِّطَنِي عَنْ عِبادَتِكَ، يامَنْ أَلْجَمَ الجِنَّ المُتَمَرِّدِينَ وَقَهَرَ عُتاةَ الشَّياطِينَ وَأَذَلَّ رِقابَ المُتَجَبِّرِينَ وَرَدَّ كَيْدَ المُتَسَلِّطِينَ عَنِ المُسْتَضْعَفِينَ ؛ أَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ عَلى ماتَشاءُ وَتَسْهِيلِكَ لِما تَشاءُ كَيْفَ تَشاءُ أَنْ تَجْعَلَ قَضاء حاجَتِي فِيما تَشاءُ ». ثم اسجد على الأَرْض وعفّر خدّيك وقل: «اللّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ فارْحَمْ ذُلِّي وَفاقَتِي وَاجْتِهادِي وَتَضَرُّعِي وَمَسْكَنَتِي وَفَقْرِي إِلَيْكَ يارَبِّ..

Azərbaycanca tərcüməsi

Böyük Allah doğru buyurmuşdur; o Allah ki, Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. O, diri, qəyyum, şövkət və kəramət sahibidir; bağışlayan, mehriban, həlim və kərimdir; Onun misli və tayı-bərabəri yoxdur. O, eşidən, bilən, görən və hər şeydən xəbərdardır. Allah şəhadət verir ki, Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Mələklər və elm sahibləri də buna şəhadət verirlər. O ədaləti bərqərar edəndir. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. O, izzət və hikmət sahibidir. Onun əziz elçiləri bunları çatdırdı və mən də onlara şəhadət verənlərdənəm. İlahi, həmd və böyüklük, izzət və fəxr, qəhr və nemət, əzəmət və rəhmət, heybət və hakimiyyət, ucalıq və bəxşiş, paklıq və müqəddəslik, yeganəlik və böyüklük, görünənlər və görünməyənlər, uca səmaların üstündə və yerin altında olanlar, aşağı yerlər, dünya və axirət, Sənin bəyəndiyin həmd, səna, şükür və nemətlər yalnız Sənə məxsusdur. İlahi, vəhyinin əmanətdarı, əmrinə itaətdə qüdrətli, səmalarında və kəramətinin nazil olduğu yerlərdə itaət olunan, kəlmələrini əxz edib qoruyan, peyğəmbərlərinə kömək edən, düşmənlərini həlak edən Cəbrailə salam yetir! İlahi, rəhmət mələyin, məhəbbətini (məxluqata) çatdırmaq üçün xəlq olunan və itaət əhli üçün məğfirət diləyən, onlara kömək edən Mikayıla salam yetir! İlahi, ərşini daşıyan, sur sahibi, əmrinin intizarında olan və Sənin xofundan qorxan İsrafilə salam yetir! İlahi, Sənin ərşini daşıyan pak-pakizə mələklərə, böyük və xeyirxah səfirlərə, (insanların əməllərini) yazan əziz mələklərinə, cənnət mələklərinə, cəhənnəmin keşikçilərinə, ölüm mələyinə və onun köməkçilərinə salam yetir, ey şövkət və ikram sahibi! İlahi, babamız Adəmə – misilsiz xilqətinə, mələklərin səcdə etməsi ilə ucaltdığın və cənnətini mübah etdiyin şəxsə salam yetir! İlahi, zahiri və batini çirkinliklərdən pak-pakizə, insanların fəzilətlisi, müqəddəs məkanlara gedib-gələn nənəmiz Həvvaya salam yetir! İlahi, Habil, Şeys, İdris, Nuh, Hud, Saleh, İbrahim, İsmail, İshaq, Yəqub, Yusif, Yəqubun övladları, Lut, Şüeyb, Əyyub, Musa, Harun, Yuşə, Mişa, Xızır, Zülqərneyn, Yunus, İlyas, Yəsə, Zulkifl, Talut, Davud, Süleyman, Zəkəriyya, Şəya, Yəhya, Turəx, Mətta, İrmiya, Həyquq, Danyal, Üzeyir, İsa, Şəmun, Circis, həvarilər və onların ardıcılları, Xalid, Hənzələ və Loğmana salam yetir! İlahi, İbrahim və onun övladlarına salam və rəhmət göndərdiyin və bərəkət verdiyin kimi, Muhəmməd və Muhəmmədin Əhli-beytinə də salam yetir, Muhəmməd və Muhəmmədin Əhli-beytinə rəhm et, Muhəmməd və Muhəmmədin Əhli-beytinə bərəkət ver! Həqiqətən, Sən, tərifəlayiq və böyüksən. İlahi, vəsilər, səadətlilər, şəhidlər və hidayət imamlarına salam yetir! İlahi, salehlər zümrəsinə, (cəmiyyəti islah edən) böyük şəxsiyyətlərə, Allah yolunun yolçularına (və yaxud oruc tutanlara), abidlərə, ixlaslı bəndələrə, zahidlərə və ictihad (rəy) sahiblərinə salam yetir! Ən fəzilətli salamlarını, ən dəyərli kəramətlərini Muhəmməd və Muhəmmədin Əhli-beytinə məxsus et və bizim tərəfimizdən də onun (pak) ruhu və cəsədinə salam və salavat göndər. Onun fəzilət, şərəf və kəramətini o qədər artır ki, (onu) şərəf əhlinin, peyğəmbərlərin, “mürsəl” peyğəmbərlərin, ən fəzilətli və Allah dərgahına ən yaxın bəndələrin ən yüksək dərəcəsinə çatdırasan. İlahi, Öz mələklərin, peyğəmbərlərin, “mürsəl” peyğəmbərlərin və itaət əhlindən adlarını çəkdiyim və çəkmədiyim şəxslərin hamısına salam yetir, mənim salamımı onlara və onların ruhlarına çatdır və onları Sənin yolunda mənə qardaş, Sənə dua etməkdə köməkçilərim təyin et! İlahi, mən Səni, Sənin Öz dərgahına, kərəmini Öz kərəminə, ehsanını Öz ehsanına, rəhmətini Öz rəhmətinə və Sənə itaət edənləri Sənə şəfaətçi (vasitəçi) edirəm. İlahi, onlardan hər birinin Səndən istədiyi şərəfli və rədd olunmayan, qəbul olunan və ümidləri üzməyən duasını (mən də) Səndən istəyirəm. Ey Allah, ey bağışlayan, ey mehriban, ey həlim, ey kərim, ey böyük, ey ulu, ey bəxşiş edən, ey gözəl, ey qəyyum, ey vəkil, ey güzəşt edən, ey pənah verən, ey hər bir şeydən xəbərdar olan, ey işıqlandıran, ey həlak edən, ey məqamı uca olan, ey idarə edən, ey əvəz edən, ey böyük, ey qadir, ey görən, ey şükür edənlərə savab verən, ey xeyirxah, ey pak, ey pakizə, ey qəhr edən, ey zahir, ey batin, ey günahları örtən, ey hər bir şeyə əhatəsi olan, ey iqtidar sahibi, ey qoruyan, ey (məxluqata) yaxın, ey mehriban, ey tərifəlayiq, ey şövkət sahibi, ey vücuda gətirən, ey qaytaran, ey şahid, ey ehsan edən, ey gözəllik verən, ey nemət verən, ey artıran, ey alan, ey genişləndirən, ey hidayət edən, ey göndərən, ey yolgöstərən, ey qüvvətləndirən, ey əta edən, ey qarşısını alan, ey dəf edən, ey ucaldan, ey baqi, ey saxlayan, ey yaradan, ey əvəzsiz bəxşiş edən, ey tövbələri qəbul edən, ey fəth edən, ey bağışlayan, ey fayda verən, ey hər bir işin açarı əlində olan, ey mənfəət verən, ey mehriban, ey şəfqətli, ey kifayət edən, ey şəfa edən, ey sağlamlıq verən, ey mükafat verən, ey vəfadar, ey qoruyan, ey izzət sahibi, ey qüdrət sahibi, ey təkəbbür sahibi, ey salam (sağlamlıq verən), ey əmin-amanlıq verən, ey bir olan, ey ehtiyacsız, ey nur, ey idarə edən, ey tək, ey yeganə, ey müqəddəs, ey yardım edən, ey munis, ey ölüləri qaldıran, ey bəndələrin varisi, ey alim, ey hakim, ey bələdçi, ey yüksək, ey (məxluqata) surət verən, ey sağlamlıq verən, ey dost, ey qaim, ey əbədi, ey hər şeyi bilən, ey hikmət sahibi, ey bəxşiş sahibi, ey yaradan, ey xeyirxah, ey şadlıq verən, ey adil, ey ayıran, ey cəza verən, ey nemət verən, ey əta edən, ey eşidən, ey yaradan, ey sığınacaq verən, ey kömək edən, (ey dəyişdirən,) ey nəşr edən, ey bağışlayan, ey qədim, ey asan tutan, ey asanlaşdıran, ey öldürən, ey dirildən, ey fayda verən, ey ruzi verən, ey iqtidar sahibi, ey səbəb salan, ey fəryada yetən, ey ehtiyacsız edən, ey var-dövlət verən, ey xaliq, ey gözətçi, ey bir olan, ey hazır, ey əvəz verən, ey qoruyan, ey möhkəm, ey fəryada yetən, ey sərvət verən, ey alan, ey məqamı yüksək olan və uca nəzər sahibi, ey yaxın və daha yaxın olan, ey uzaq və daha uzaq olan, ey gizli və aşkar işlərdən xəbərdar olan, ey işləri idarə edən, ey ölçülərin Ona məxsus olduğu və ey çətinliklərin Ona asan olduğu kəs, ey hər bir şeyə qadir olan, ey küləkləri göndərən, ey sübhləri açan, ey ruhları qaldıran, ey ehsan və bəxşiş sahibi, ey əldən çıxanları geri qaytaran, ey ölüləri dirildən, ey dağınıqları toplayan, ey istədiyinə saysız-hesabsız ruzi verən, ey istədiyini istədiyi kimi yerinə yetirən, ey şövkət və kəramət sahibi, ey diri, ey qəyyum, ey heç kimin diri olmadığı vaxt diri olan, ey ölüləri dirildən, ey Səndən başqa heç bir tanrı olmayan diri! Sən yerləri və göyləri yaradansan, ey mənim məbudum və mövlam, İbrahim və onun övladlarına salam, bərəkət və rəhmət göndərdiyin kimi, Muhəmməd və Muhəmmədin Əhli-beytinə də salam yetir, Muhəmməd və Muhəmmədin Əhli-beytinə də rəhm et, Muhəmməd və Muhəmmədin Əhli-beytinə də bərəkət ver! Həqiqətən, Sən tərifəlayiq və böyüksən. (İlahi,) mənim zəlil, əliboş, fəqir, yalqız, tək-tənhalığıma, Sənin dərgahındakı təvazökarlığıma, Sənə etimad və ah-nalə etməyimə rəhm et. Səni təvazökar, zəlil, təslim, qorxan, pərişan, dəyərsiz, kiçik, ac, fəqir, sığınacaq axtaran, günahlarını etiraf edən, Səndən məğfirət istəyən, Rəbbinin dərgahında ah-nalə edən bir bəndə və etimad etdiyi dostlarının vasitəsilə bəla və müsibətə düçar olan, dostlarından ayrılıb tək qalan və müsibətləri böyük olan bir şəxs kimi Səndən istəyir və qəm-qüssə içində yanan, zəif, zəlil, dəyərsiz, pərişan, kimsəsiz və Sənə sığınan bir kəsin duası kimi dua edirəm! İlahi, Səndən istəyirəm və həqiqətən, Sən maliksən, Sənin istədiyin hər bir iş (dərhal) vücuda gəlir, Sən istədiyin hər bir işə qadirsən. Səndən istəyirəm və Sənə and verirəm bu hörmətli (Rəcəb) ayını, hörmətli evini (Kəbəni), hörmətli şəhərini (Məkkəni), “Rükn” və “Məqam”ını və böyük şüar və məkanlarının haqqını! Sənə and verirəm Öz peyğəmbərin Muhəmmədin haqqını – ona və onun Əhli-beytinə salam olsun! Ey Adəmə Şeysi, İbrahimə İsmail və İshaqı əta edən, ey Yusifi Yəquba qaytaran, ey Yəqubun bəladan sonra qəm-qüssəsini aradan qaldıran, ey Musanı öz anasının qucağına qaytaran, ey Xızırın elmini artıran, ey Davuda Süleymanı, Zəkəriyyaya Yəhyanı, Məryəmə İsanı əta edən, ey Şüeybin qızını (Musanın zövcəsi) qoruyan, ey Musanın anasının oğlunu Öz himayəsinə alan! Səndən istəyirəm ki, Muhəmməd və Muhəmmədin Əhli-beytinə salam yetir, mənim bütün günahlarımı bağışla, mənə əzabından aman ver, Öz razılığımı, amanını, ehsanını, məğfirətini və cənnətlərini mənə əta et! Səndən istəyirəm ki, mənimlə mənə əziyyət verən şəxsin arasındakı ədavət halqasını və mənim üçün hər bir qapını aç, hər bir çətinliyi mənə asan et, mənim əleyhimə şər danışan hər bir kəsi lal et, hər bir zalımı məndən dəf et, mənim hər bir düşmənimi və mənə həsəd edəni zəlil et, hər bir zalımı (onun zülmünü) məndən uzaqlaşdır, mənimlə hacətim arasında mane olan, Sənə itaət arasında fasilə salmağa çalışan və məni Sənə ibadətdən saxlayan hər bir maneə qarşısında mənə kifayət et! Ey üsyankar cinləri cilovlayan, həddini aşıb təkəbbür edən şeytanlara qəhr edən, zalımların boynunu əyib xar edən və (zülmkar) hakimlərin zəiflərə qarşı məkrli tədbirlərini (ifşa edib) dəf edən! (İlahi,) istədiyinə şamil olan qüdrətinə və istədiyini istədiyin kimi asanlaşdırdığına xatir, Səndən istəyirəm ki, mənim hacətimin rəva olunmasını istədiklərində qərar verəsən!

İlahi, yalnız Sənin üçün səcdə etdim və yalnız Sənə iman gətirdim. Mənim zəlilliyimə, fəqirliyimə, əliboşluğuma, çalışqanlığıma, ah-naləmə, çarəsizliyimə və Sənə möhtac olmağıma rəhm et, ey Rəbbim!

Mənbə: ehliwie-samux.com

maide.az

Tərcümə etdi: Rza Şükürlü

 Saytın materiallarından istifadə edərkən halallıq üçün istinad vacibdir! Əks halda halallıq verilmir!

Mətndə səhv tapmısınız? Sözü seçib Ctrl+Enter klikləyərək bizə göndərin! Əvvəlcədən təşəkkür edirik!

1 Şərh

Şərh əlavə et

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: