Qədr gecələrinin əməlləri

Qədr gecəsi hər bir müsəlmanın həyatında əhəmiyyətli yer tutsa da, onun vacib ibadətləri yoxdur. Bu gecələrin ümumi və xüsusi ibadətləri tövsiyə xarakterlidir. Qeyd edək ki, bu gecələrin ən mühüm ibadəti əhyadır. Allaha xatir sadəcə oyaq qalmaq, heç bir ibadət edilməsə də belə, savabdır.

Qədr gecələrinin hamısında yerinə yetirilməsi bəyənilən əməllərin bir neçəsini diqqətinizə çatdırmaq istərdik.

1. Gün batanda Qədr gecəsinin qüslunu almaq, şam və xiftən namazlarını həmin qüsuldan sonra qılmaq.

2. Əhya saxlamaq (şam azanından sübh azanına qədər oyaq qalmaq)

3. Quran oxumaq (həm ərəbcəsini, həm tərcüməsini).

4. Peyğəmbər (s) və onun Əhli-Beytinə (ə) salavat göndərmək.

5. Yaxşı olar ki, bu gecə hamıya haqqınızı halal edəsiz. Bizə qəsdən ya təsadüfən edilən pisliklər, bildiyimiz və bilmədiyimiz haqsızlıqları bağışlayaq ki, Allah da Sizə rəhmət nəzəri ilə baxsın. “İlahi, mən hamını bağışladım” demək kifayətdir.

6. Yaxşı olar ki, dualara keçməmişdən öncə sədəqə verilsin, yaxud ən azından fikirdə sədəqə ayrılsın. Habelə, Allahdan çoxlu əfv dilənsin.

7. Qədr gecəsinin namazını qılmaq. Həmin namaz iki rükətlidir, hər rükətdə “Fatihə” surəsindən sonra yeddi dəfə “İxlas” surəsi oxunulur. Namaz bitdikdən sonra dərhal səcdəyə gedib yetmiş dəfə “Əstəğfirullahə və ətubu ileyh” [tərcümə: “Allahdan üzr diləyir və ona tərəf qayıdıram”] deyilməlidir.

8. 100 rükət “Qədr gecəsinin namazı” niyyəti ilə başqa namaz qılmaq (50 dəfə iki rikətli namaz). Qəza namazları olanlara tövsiyə olunur ki, bu namazı qılmaq əvəzinə 6 günün qəza namazlarını qılsınlar.

9. Quranı açıqhalda qarşısına qoyub, aşağıdakı duanı oxumaq sonra isə Allahdan istəyini diləmək:

“Allahummə inni əs’əlukə bi kitabikəl-munzəli və ma fihi və fihi ismukəl-əkbəru və əsmaukəl-husna və ma yuxəfu və yurca ən təc’ələni min utəqaikə minənnar”

[İlahi, Səni and verirəm nazil etdiyin Kitaba və onun içində olanlara – ən uca adına, bütün gözəl adlarına, qorxulmalı və ümid bəslənməli şeylərə – məni cəhənnəm atəşindən azad et].

10. Quranı başa qoyub aşağıdakı tərzdə Allahı and vermək:

“Allahummə bihəqqi hazəl-Quran və bi həqqi mən ərsəltəhu bihi və bi həqqi kulli mu’minin mədəhtəhu fihi və bi həqqikə əleyhim fəla əhədə ə’rafu bihəqqikə minkə, bikə ya Allah (10 dəffə), bi Muhəmmədin (10 dəfə), bi Əliyyin (10 dəfə), bi Fatimətə (10 dəfə), bil-Həsəni (10 dəfə), bil Hüseyni (10 dəfə), bi Əliy-yibnil-Huseyni (10 dəfə), bi Muhəmməd ibni Əliyyin (10 dəfə), bi Cəfər ibni Muhəmmədin (10 dəfə), bi Musə-bni-Cəfərin (10 dəfə), bi Əliy-yibni Musa (10 dəfə), bi Muhəmməd ibni Əliyyin (10 dəfə), bi Əliy-yibni-Muhəmmədin (10 dəfə), bil-Həsən ibni Əliyyin (10 dəfə), bil-Huccəti (10 dəfə)”.

[İlahi! bu Qurana və onu gətirən peyğəmbərə xatir! Onun içində mədh etdiyin bütün möminlərə və Sənin onların üzərindəki haqqına xatir! Səndən başqa Sənin haqqını tanıyan yoxdur. İlahi, Səni and verirəm Özünə, Məhəmmədə (s), Əliyə (ə), Fatiməyə (s), Həsənə (ə), Hüseynə (ə), Hüseynin oğlu Əliyə (ə), Əlinin oğlu Məhəmmədə (ə), Məhəmmədin oğlu Cəfərə (ə), Cəfərin oğlu Musaya (ə), Musanın oğlu Əliyə (ə), Əlinin oğlu Məhəmmədə (ə), Məhəmmədin oğlu Əliyə (ə), Əlinin oğlu Həsənə (ə) və Hüccətə (ə)]:

Allahı Özünə, həzrət peyğəmbərə (s), xanım Fatiməyə (s) və 12 imama (ə) and verdikdən sonra öz istəklərinizi diləyin.

11. İmam Hüseyn(ə) ziyarətnaməsini oxumaq:

“Əssəlamu əleykə yəbnə Rəsulillah, əssəlamu əleykə yəbnə Əmiril-muminin, əssəlamu əleykə yəbnəs-Siddiqətit-Tahirəti Fatimətə Seyyidəti-nisail-aləmin, əssəlamu əleykə ya məulaya ya Əba Əbdillah və rəhmətullahi və bərəkətuh. Əşhədu ənnəkə qəd əqəmtəs-səlah və əteytəz-zəkah və əmərtə bil-məruf və nəhəytə ənil munkər və təlautəl-Kitabə həqqə tilavətih və cahədtə fillahi həqqə cihadih və səbərtə ələl-əza fi cənbihi muhtəsibən hətta ətakəl-yəqin. Əşhədu ənnəl-ləzinə xaləfukə və harəbukə vəl-ləzinə xəzəlukə vəl-ləzinə qətəlukə məl-ununə əla lisanin-Nəbiyyil-ummiy və qəd xabə məniftəra ləənallahuz-zaliminə ləkum minəl əvvəlinə vəl-axirin və za-əfəl əleyhimul əzabəl-əlim. Əteytukə ya Məulayə yəbnə Rəsulillah zairən, arifən bi həqqik, muvaliyən li əuliyaik, muadiyən li ə-daik, mustəbsirən bil-huda əlləzi əntə əleyhi arifən, bi zəlaləti mən xaləfəkə fəşfə-li ində Rəbbik. Əssəlamu əleykə ya huccətallahi fi arzihi və səmaih. Sallal-lahu əla ruhikət-teyyib və cəsədukət-tahir. Və əleykəssalam ya məulayə və rəhmətullahi və bərəkatuh”.

[Salam olsun sənə, ey Peyğəmbər oğlu. Salam olsun sənə, ey Möminlər sərvərinin oğlu. Salam olsun sənə, ey pak və sədaqətli xanımlar xanımı Fatimənin oğlu. Allahın salamı, rəhmət və bərəkəti üzərinə olsun, ey mənim ağam, ey Əba Əbdillah. Mən şahidəm ki, sən namazı dirçəltdin, zəkatı əda etdin, gözəlliklərə dəvət etdin, pisliklərdən çəkindirdin, Quranı oxunmalı kimi oxudun, Allah yolunda cihadı edilməli kimi etdin , Allaha xatir şəhid olana qədər əzab-əziyyətə səbr etdin. Şahidəm ki, sənə müxalif olanlar, səninlə savaşanlar, sənə yardım etməyənlər, səni qətlə yetirənlər Peyğəmbərin (s) lənət oxuduğu kəslərdir. Allah sizə zülm edənlərin birincisindən axrıncısına qədər hamısına lənət eləsin. Ey mənim ağam, ey Peyğəmbər balası! Sənin haqqını tanıdığım, dostlarınla dost, düşmənlərinlə düşmən olduğum, Sizin hidayət yolunuzu izləyən, düşmənlərinizin azğınlığını tanıyan bir halda ziyarətinə gəldim. Mənə Rəbbinin yanında şəfaət ver. Salam olsun sənə, ey Allahın yer və göydə hüccəti (dəlili). Allahın salam və xeyir bərəkəti olsun təmiz ruhuna və pak cisminə. Ağacan, Allahın salam, rəhmət və bərəkəti üzərinə olsun].

12. Həzrət Əli Əkbərin (ə) ziyarəti: 

“Əssəlamu əleykə ya məulayə vəbnə məulay və rəhmətullahi və bərəkətuh. Ləənəllahu mən zələməkə və ləənəllahu mən qətələkə və zaəfə əleyhimul-əzabəl-əlim”.

[Allahın salamı, rəhmət və bərəkəti üzərinə olsun, ey sərvərimin oğlu olan sərvərim. Allahın lənəti olsun sənə zülm edən və səni qətlə yetirənlərə. Allah onların əzablarını artırsın].

13. Kərbəla şəhidlərinin ziyarəti: 

“Əssəlamu əleykum eyyuhəs-siddiqun, əssəlamu əleykum eyyuhəş-şuhədaus-sabirun, əşhədu ənnəkum cahədtum fi səbilillah və səbərtum əlal-əza fi cənbillah və nəsəhtum lillahi və li rəsulih hətta ətakumul-yəqin. Əşhədu ənnəkum əhyəun ində Rabbikum turzəqun, fəcəzakumullahu ənil İslam və əhlihi əfzələ cəzail-muhsinin, və cəmə-ə bəynəna və bəynəkum fi məhəllin-nəim”.

[Salam olsun Sizə, ey ən düz danışanlar! Salam olsun Sizə, ey səbirli şəhidlər! Şahidəm ki, Siz Allah yolunda cihad etdiz, Allah yolunda əziyyətlərə səbr etdiz və ölüm Sizə üz tutmayınca Allaha və Peyğəmbərinə (s) yaxşılıq etdiz. Şahidəm ki, Siz dirisiz və Rəbbinizin hüzurunda Sizə ruzi əta olunur. Allah İslam və onun əhli adından xeyirxahların ən üstün mükafatını Sizə versin. Allah bizi və Sizi naz-nemət məskənində bir araya gətirsin].

14. Həzrət Əbəlfəzlin (ə) ziyarəti:

“Əssəlamu əleykə yəbnə Əmiril-mu-minin, əssəlamu əleykə eyyuhəl-əbdus-salih əl-muti-u lillah və lirəsulih. Əşhədu ənnəkə qəd cahədtə və nəsəhtə və səbərtə hətta ətakəl yəqin. Ləənallahu zaliminə ləkum minəl əvvəlinə vəl axirin vəl-həqəhum bi dərkil-cəhim”

[Salam olsun sənə, ey Möminlər sərvərinin oğlu. Salam olsun sənə, ey Allaha və Peyğəmbərinə (s) itaət edən saleh bəndə! Şahidəm ki, ömür boуu ölənə qədər cihad etdin, xeyir iş gördün, nəsihət etdin və səbr etdin. Allah Sizə zülm edənlərin birincisindən axrıncısına qədər lənət etsin və onları cəhənnəmə bağlasın].

15. Cövşən-Kəbir duasını oxumaq.

ALLAH dua və ibadətlərinizi qəbul etsin! 


Mənbə: hacishahin.az

Saytın materiallarından istifadə edərkən halallıq üçün istinad vacibdir! Əks halda halallıq verilmir!

Şərh əlavə et

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: