Oddan olan cinlər Qiyamət günü necə odda yandırılacaqlar?

Əslində cinlər insan hissindən gizli bir varlıqlardır. Quran ayələrindən görmək olur ki, onlar da ağla malik olan canlılardır. Allah onları oddan yaratmışdır. İblis də bu dəstədəndir. Quran ayələrində oxuyuruq ki, cinlər iki qrupdurlar: 1. Onlardan bir dəstəsi mömin və itaətkardırlar. 2. Bir dəstəsi isə kafir və itaətsizdirlər. Ancaq onların hamısının vəzifəsi və məsuliyyəti vardır. “(Qur’ana qulaq asmazdan öncə) bizdən bir dəstə əməlisaleh idi, bir dəstə isə əməlisaleh deyildi. Biz müxtəlif firqələr halında idik”. (“Cinn” 11). Onlar da axirətdə cavab verəcəklər və Qiyamət günü cəzalandırılacaqlar.

Onların bəziləri insanlarla rabitə yaradırlar və bildikləri məhdud sirlərini onlarla bölüşürlər. Onların dərk qüvvəsi və bürhan qabiliyyəti vardır. Onlar insanların edə biləcəyi bir çox işləri görə bilirlər. Cinlər yer üzündə insandan əvvəl xəlq edilmişdilər. Adəmin (ə) qarşısında səcdə etdiklərinə əmr olunduğu üçün görünür ki, onların məqamı insanınkından aşağıdır.

Quran buyurur: “Amma haqdan dönənlər, şübhəsiz, onlar Cəhənnəmin odunu olacaqlar”. (Cinlərin sözünün sonu)”. (“Cinn” 15). Bu ayədən məlum olur ki, cinlərin də kafirləri cəhənnəm odunda yandırılacaqdır.

Quran ayələrindən göründüyü kimi cəhənnəm əhli – bütpərəstlər, yolunu azanlar və İblisin ordusudur. Onların hamısı cəhənnəmdə toplaşacaqlar.

Ancaq onları bir-birinin ardınca oda atacaqlar. “Beləliklə, (ibadət etdikləri) o tanrılar və azğınlar bir-birinin ardınca, üzü üstə atılarlar”. (“Şüəra” 94). Onlar yuxarıdan atılan daşa bənzəyirlər, düşən zaman bir yerə dəyir, sonra başqasına və nəhayət dərənin dibinə düşür.

Onlar cəhənnəmdə mübahisə edərək, deyərlər: “Allaha and olsun ki, biz həyatda aşkar yolumuzu azmışdıq”. İmam Əli (ə) “Nəhcul-bəlağə”də buyurur: “İblisin taleyindən ibrət götürmək lazımdır. O, təkəbbür göstərmiş və Adəmdən irqi cəhətdən üstün olduğuna söykənərəq, təkəbbür etmişdi. Təəsübkeşlik tələsinə düşür. Belə oldu ki, İblis Allahın düşməni, təəsübkeşlərin və təkəbbürçülərin rəhbəri oldu. Allahla mübarizəyə qalxdı. Məgər görmədinizmi ki, Allah təkəbbür küfrü ilə onu əzdi, özünü üstün bildiyi üçün yerə qovuldu. O biri dünyada onun üçün alovlanan atəş hazırlanmışdır”.

Allah Təala buyurur: “Cəhənnəmi mütləq səninlə (sənin övlad və qəbilənlə) və onlardan (insanlardan) sənin arxanca gedən kəslərlə büsbütün dolduracağam”. (“Sad” 85). Əlbəttə, o biri dünyadakı od bu dünyadakından fərqlidir. İlahi əzab da fərqli olur. Yəni, cəhənnəmdə ancaq cismi əzab verilmir, həm də mənəvi əzab da vardır. Ola bilsin ki, şeytanlara verilən əzab mənəvi əzabdır. Bütün bu deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olur:

  1. İlahi əzab iki cür olur: cismi və mənəvi.
  2. Odla olan əzab ən böyük əzab sayılır.

  3. Cinlər iki cür olur: mömin və kafir.

  4. Şeytana da əzab veriləcəkdir. Ola bilsin ki, onun əzabı ən böyük od əzabı olsun. Ya da mənəvi və ruhi əzab olsun.

 

 

Mənbə: Deyerler.org

1 Şərh

Şərh əlavə et

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: